• KONSULTACJE dla uczniów

     • W najbliższym czasie, zgodnie z informacjami podanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, w Ośrodku prowadzone będą konsultacje dla uczniów.

      Od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. prowadzone będą konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

      Konsultacje będą odbywać się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 800 do 1100.

      Od 1 czerwca 2020r. do 7 czerwca 2020r. prowadzone będą konsultacje dla uczniów wszystkich klas ze wszystkich przedmiotów.

      Konsultacje będą odbywać się w godzinach od 800 do 1100.

      Ważne informacje. 

      1. Konsultacje prowadzone będą dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy.
      2. Chęć skorzystania z konsultacji musi być wcześniej zgłoszona telefonicznie do sekretariatu Ośrodka (tel. 95 763 11 05) przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
      3. Zgłaszając chęć udziału w konsultacjach należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i typ szkoły, miejsce zamieszkania ucznia oraz informację jakiego przedmiotu mają dotyczyć konsultacje.

      Wymiar godzin konsultacji oraz ich termin będzie ustalany na podstawie zgłoszeń oraz dostosowany do potrzeb ucznia.

      Wytyczne epidemiczne dyrektora SOSW.

      Konsultacje dla uczniów odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.:

      • konsultacje odbywać się będą z jednym nauczycielem,
      • przestrzeń dla ucznia i opiekuna nie może być mniejsza niż 4 m2 na każdego uczestnika zajęć,
      • z sali zajęć zostaną usunięte pluszowe zabawki, wykładziny oraz wszystkie przedmioty, których nie można uprać lub dezynfekować,
      • wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne zostanie ograniczone do minimum,
      • uczniowie będą pracowali na zdezynfekowanych zestawach poocy dydaktycznych tak, aby każdy uczeń korzystał w danym dniu z innych pomocy dydaktycznych,
      • sala zajęć będzie wietrzona,
      • uczniowie nie będą mieli możliwości kontaktu między sobą,
      • nauczyciele, osoby wspierające nauczycieli będą zachowywali dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5 m,
      • rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
      • rodzice i opiekunowie prawni mogą wchodzić jedynie do przedsionka Ośrodka, gdzie dziecko zostanie odebrane przez nauczyciela,
      • rodzic w trakcie odbywania konsultacji nie ma możliwości przebywania na terenie Ośrodka,
      • na konsultacje w Ośrodku może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (przypadki przyprowadzania dzieci chorych będą zgłaszane do instytucji opieki jako przejaw zaniedbania),
      • dziecku przed wejściem na zajęcia, w obecności rodzica, zostanie zmierzona temperatura,
      • dzieci do Ośrodka muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
      • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Ośrodka,
      • o nieobecności zgłoszonego na konsultacje dziecka rodzic lub opiekun prawny informuje telefonicznie szkołę,
      • uczeń przez wejściem na korytarz szkolny ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa,
      • nauczyciel w trakcie zajęć ma możliwość korzystania ze środków ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbica,
      • każdorazowo po konsultacjach z uczniami sala zajęć zostanie wywietrzona, a ławki i pomoce dydaktyczne zdezyfekowane,
      • w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć, niezwłocznie będą podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby oraz innych osób przebywająch w placówce. Następnie rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu zostanie zawiadomiona o zaistniałej sytuacji oraz poinformowana zostanie powiatowa/wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania, zgodnie z procedurą ogólną.
      • pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr. 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
      • w przyapdku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, nauczyciel będzie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim przypadku wstrzymane zostanie przyjmowanie dzieci oraz powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a nauczyciel powinien stosować się ściśle do otrzymywanych instrukcji i poleceń,
      • pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie go od innych osób,
      • w opisanym wyżej przypadku zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Miejsca pobytu pracownika zostaną zdezynfekowanie zgodnie z procedurami stacji sanitarno-epidemioloticznej.

      Więcej informacji dla nauczycieli dostępne po zalogowaniu w sekcji "Nowe informacje".