• Możesz tu czuć się bezpiecznie.

    Nauczyciele chcą Cię zrozumieć, potrafią spełnić

    Twoje oczekiwania, potrzeby edukacyjne i aspiracje.

    Tu osiągniesz sukces na miarę swoich możliwości,

    nauczysz się pozytywnego myślenia i twórczego działania.

     

     

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich jest placówką dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez szkołę podstawową, na szkole branżowej I stopnia kończąc.

    Podstawą pracy Ośrodka jest doskonale przygotowania, wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna, baza lokalowa przysotosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Zapewniamy również stałą opiekę pielęgniarki szkolnej, bogatą ofertę imprez, uroczystości i konkursów.

     

    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (które wraz z rozszerzaniem oferty i naszych możliwości, będziemy na bieżąco aktualizować).

     

     

    Samorząd Uczniowski

     

     

    W naszym Ośrodku, pod opieką mgr Agnieszki Chaberko i mgr Magdaleny Adamczak , aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Jego głównym celem jest kształtowanie u uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w samorządzie wyzwala w dzieciach i młodzieży kreatywność oraz uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

    Samorząd Uczniowski realizując swoje zadania współpracuje z Dyrekcją SOSW, kadrą pedagogiczną a także organizacjami pozaszkolnymi – głownie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Komendą Hufca ZHP Strzelce Kraj.

    W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie reprezentowani przez Radę Samorządu wybieraną corocznie we wrześniu. To właśnie ci przedstawiciele klas biorą udział- przynajmniej raz w miesiącu - w spotkaniach z opiekunami, podczas których omawiane są priorytety do realizacji na kolejne tygodnie roku szkolnego.

    Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

    organizacja i współorganizacja imprez szkolnych (m.in. Andrzejki, Mikołajki, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka)

    organizacja i realizacja Akademii Szkolnych (m.in. uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Ślubowanie Klas Pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość pożegnania klas kończących)

    organizacja akcji propagujących ochronę środowiska (m.in. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)

    uczestniczenie w akcjach charytatywnych ( Zbiórka Żywności, Kiermasze)

    organizacja konkursów szkolnych (m.in. Przegląd Zespołów Kolędniczych, Konkurs Piosenki)

    prowadzenie gazetki ściennej zawierającej zawsze aktualne informacje

     

     

     

    Nasze pracownie

     

     

    Zajęcia w pracowniach stwarzają osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym możliwości rozwoju, nie tylko społecznego, ale także zawodowego. Podczas zajęć wychowankowie mogą rozwijać zdolności wykonywania czynności życia codziennego. Dzięki możliwości korzystania z tak bogato wyposażonych pracowni uczniowie przygotowują się także do życia w otaczającym go środowisku, a w szczególności poprzez usprawnianie takich umiejętności jak planowanie i komunikowanie się. W czasie zajęć muszą dokonywać wyborów, decydować o swoich sprawach oraz rozwijać umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Uczą się również podstawowych jak również specjalistycznych umiejętności zawodowych, które umożliwią im późniejsze podjęcie pracy zawodowej. Posiadamy również pracownię dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. W zespole rewalidacyjno-wychowawczym realizowane są zajęcia dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych i motorycznych tej grupy uczniów.

     

    Logopedia

     

     

    W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich, oprócz wielu różnorodnych zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych, odbywają się zajęcia logopedyczne. Korekcją wad wymowy, bo tak nazywają się prowadzone zajęcia, objęte są wszystkie Zespoły edukacyjno terapeutyczne, w wymiarze 2 godzin tygodniowo na zespół.

    Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, jeśli uczniowie posiadają podobne wady wymowy. Prowadzi je  doświadczony nauczyciel-logopeda. Celem działań logopedy jest wyposażenie wychowanków w umiejętności, sprawności i nawyki, tak, by mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób-werbalnie lub pozawerbalnie, poprzez uruchomienie odpowiednich kanałów komunikowania się.

    Gabinet logopedyczny wyposażony jest  w szereg nowoczesnych pomocy do diagnozy i terapii logopedycznej. Doskonałą pomoc w codziennej pracy stanowią komputery, zaopatrzone  w specjalistyczne programy logopedyczne np.: ,,LOGOPEDIA”, ,,Sfonem”, ,,Echokorektor” , ,,LOGO-Gry”, ,,Mówiące Obrazki’’, ,,Zabawy słowem’’, ,,Obrazkowy słownik tematyczny’’, ,,Wspomaganie rozwoju” itp. oraz zestawy multimedialnych programów edukacyjnych na płytach CD. Oprócz technicznych urządzeń  w czasie prowadzonej terapii wykorzystywane są tradycyjne metody z wykorzystaniem  gier dydaktycznych, układanek, instrumentów perkusyjnych, ilustracji, książek...

    Należy podkreślić, że większość dzieci bardzo chętnie przychodzi na kolejne spotkania.. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem komputera, który sprawia, że np. żmudne ćwiczenia oddechowe lub artykulacyjne  stają się przyjemnością.

    Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym, pozwala przezwyciężyć specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

    Można zaobserwować systematyczny wzrost zainteresowania rodziców tym, jak mówią ich dzieci. Większość zdaje sobie sprawę z tego, jak dużą rolę odgrywa mowa w rozwoju i edukacji dziecka.

     

    Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna - metoda A. Tomatisa

     

    Nasza placówka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, znaną także jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”.
    Podstawowym jej celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

    Terapia metodą Tomatisa jest terapią wspomagającą usprawnianie zaburzonych funkcji i stosowana między innymi u dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi.

    Udział uczniów w terapii poprzedzony jest badaniem z wykorzystaniem dźwięków na określonych pasmach częstotliwości. Na podstawie wyników testu opracowany jest indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka. Uczeń słucha materiału dźwiękowego odpowiednio przetworzonego przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Ćwiczy ono ucho w taki sposób, aby mogło zacząć pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te odgrywają stymulującą rolę wobec centralnego systemu nerwowego, a w szczególności kory mózgowej, która stanowi centrum procesów myślenia.  Trening składa się z określonej ilości sesji słuchania oraz pracy z głosem z odpowiednio dobranym programem muzycznym. Do terapii wykorzystuje się muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie.

    Dziecko może dobrze słyszeć , ale nie oznacza to, że potrafi dobrze słuchać, czyli że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Jakość słuchania ma wpływ na odbieranie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji o świecie. Uwaga słuchowa wiąże się też z lateralizacją słuchową. Wiele trudności szkolnych wynika z nieprawidłowej lateralizacji, czyli dominacji lewego ucha. Zaletą dominacji prawego ucha jest to, że przetwarza ono informacje dźwiękowe znacznie szybciej i precyzyjniej niż lewe. Metoda treningu słuchowego jest pomocna zarówno w przypadku rozwijania uwagi, jak i wykształcenia prawidłowej lateralizacji słuchowej  u dziecka.

    Sama terapia jest bardzo przyjemna, dzieci chętnie w niej uczestniczą. Słuchając muzyki  przez specjalne słuchawki  mogą się bawić, rysować, układać puzzle, odpoczywać co czasami powoduje, że zasypiają  i w ten sposób swobodnie poddają się całemu procesowi treningu. Słuchawki są nietypowe, ponieważ mają dodatkowy górny głośnik (wibrator), przekazujący drgania co powoduje, że dźwięki przekazywane są drogą powietrzną oraz kostną.

    Cały trening składa się z kilku bloków oddzielonych 1-2 miesięcznymi przerwami, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.  Pełna terapia trwa więc kilka miesięcy.                     Po zakończonym  programie uczeń  ponownie jest diagnozowany za pomocą testu uwagi i lateralizacji słuchowej co pozwala na ocenę stopnia zaistniałych zmian. Co przekłada się na pełniejszy rozwój umiejętności świadomego odbierania bodźców  dźwiękowych i czerpania z nich informacji.

    Efekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych:

    • zwiększenie koncentracji
    • lepsze zapamiętywanie
    • zwiększenie sprawności komunikowania się
    • polepszenie radzenia sobie z emocjami
    • zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych
    • polepszenie radzenia sobie ze stresem
    • polepszenie koordynacji ruchowej
    • skuteczniejsza nauka języków obcych
    • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału .
     
    Pracownia integracji sensorycznej

     

    Sala integracji sensorycznej- w której prowadzone są zajęcia dostosowane do wieku, możliwości psychoruchowych, a przede wszystkim do rodzaju zaburzeń układów zmysłów. Podstawowym celem zajęć integracji sensorycznej jest dostarczenie wrażeń zmysłowych, które docierają do naszego ciała i integrowane są w układzie nerwowym tak, by mogły być  użyte do powstania odpowiednich reakcji.
    Mając do dyspozycji specjalistyczny sprzęt (platforma, huśtawka T, kołyska, deska rotacyjna, hamak, koń, beczka, deskorolka) dzieci poprzez konstruktywną zabawę poprawiają integrację między układami zmysłów, czynności samoobsługowe, koordynację ruchową, kształtują równowagę, aranżują zarówno duże mięśnie naszego ciała, jak i drobne mięśnie dłoni umożliwiające wykonywanie precyzyjnych ruchów.

     

    Sala doświadczania świata

     

     

    Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, a co się z tym wiąże - rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście.

    Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji. Przebywanie w sali doświadczania świata nie musi być nadzorowane przez specjalistów - rolę terapeutów mogą pełnić opiekunowie bądź rodzice. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pacjentem a opiekunem. Wspólne przebywanie pogłębia i intensyfikuje kontakt, wpływa bardzo pozytywnie na więzi już istniejące, wyzwala nowe przeżycia, jest czymś więcej niż terapią.

    Sala doświadczania świata korzystnie wpływa na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

    W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Każdy potrzebuje odprężenia i uczucia przyjemności, także ludzie z niepełnosprawnościami.

    Wszystkie urządzenia i sprzęty będące wyposażeniem sali posiadają wymagane certyfikaty jakości i zamontowane zostały przez profesjonalnych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami

     

     

    Sala rehabilitacyjna

     

     

    Sala rehabilitacyjna, w której prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz z zajęć rehabilitacyjnych. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: stół rehabilitacyjny, stół do masażu, tor do nauki chodu, UGUL, zestawy do ćwiczeń dłoni, piłki i wałki rehabilitacyjne, materace, drabinki, ławeczki, rowerki, ruchoma bieżnia, orbitrek itp. Podstawowym celem zajęć na Sali rehabilitacyjnej jest uaktywnienie fizyczne uczestników i poprawa koordynacji ruchowej. Niepełnosprawności intelektualnej najczęściej towarzyszą mniejsze lub większe zaburzenia funkcji rozwojowych. Zdecydowana większość wychowanków ma problemy z koordynacją wzrokowo ruchową, dzięki systematycznym ćwiczeniom w Sali rehabilitacyjnej można te zaburzenia zniwelować.

     

    Radosna szkoła

     

     

    Ośrodek nasz w ostatnim okresie został doposażony w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny dla najmłodszych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Zrealizowany zakup i doposażenie sali, w której uczą się dzieci, w odpowiednie pomoce dydaktyczne wzbogacił i uatrakcyjnił gabinet, co umożliwia w szerszym zakresie zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu naszym wychowankom oraz korzystnie wpływa na optymalny rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

    Nasze działania obejmowały wydzielenie strefy w pomieszczeniu, w którym dzieci realizują formy aktywności ukierunkowane na wspomaganie kształtowania umiejętności motorycznych oraz umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności manualnej, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej. Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiają także usprawnianie umiejętności w zakresie małej motoryki oraz pozwalają  dziecku na odpoczynek i wyciszenie w dogodnej dla niego pozycji.

    Odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci w młodszym wieku szkolnym pozwala na wspieranie i rozwijanie zaburzonych funkcji, pomaga w rozładowaniu napięć i negatywnych emocji, a także wpływa na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności, uaktywnia dzieci nieśmiałe i zamknięte w sobie.

     

    Pracownia ceramiczna

     

     

    Zajęcia z garncarstwa i ceramiki mają charakter terapeutyczny i pozwalają na kompensację funkcji u uczniów z niepełnosprawnością umysłową i motoryczną.

    Praca z gliną, ugniatanie jej ćwiczy koncentrację i wyobraźnię. Lepienie pobudza aktywność, zmusza uczniów do wysiłku fizycznego oraz umysłowego, glina „każe” młodemu człowiekowi działać. A działanie jest podstawą rozwoju.

    Modelowanie gliny odbywa się poprzez:

    - Wytwarzanie na kole garncarskim,

    - modelowanie ręczne,

    - przy użyciu form i odlewów.

    W trakcie zajęć uczniowie poznają sposoby szkliwienia, zdobienia i wypalania wytworów w piecu do wypału ceramiki. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności. Poznają tradycję zanikającego zawodu a osiągane rezultaty pozytywnie wpływają na podniesienie ich samooceny.

     

    Pracownia gospodarstwa domowego

     

    Z pracowni korzystają uczniowie SPdP, odbywając tu praktyki zawodowe oraz wychowankowie grup wychowawczych. Młodzież uczy się nie tylko wykonywać posiłki, ale przede wszystkim przygotowywana jest do przyszłej pracy i prowadzenia w przyszłości własnego gospodarstwa domowego.

    Pracownia jest w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt gospodarczy. Znajduje się tu pralka automatyczna, zmywarka do naczyń, bębnowa suszarka do odzieży, chłodziarko- zamrażarka, kuchnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, czajniki elektryczne, odkurzacz, deska i żelazko do prasowania, robot kuchenny, komplety garnków, patelni, misek, salaterek, itp. Nowy komplet mebli kuchennych wypełniony jest serwisami obiadowo-kawowymi, talerzami sztućcami, szklankami i drobnym sprzętem kuchennym. Całości dopełniają stoły i krzesła kuchenne, przy których młodzież spożywa przyrządzone przez siebie posiłki (obiady, desery, ciasta). Pracownia traktowana jest jak pomieszczenie domowe. Uczniowie uczą się dbałości o ład i porządek, współpracy w grupie, dbałości o sprzęt.

     

    Pracownia krawiecka

     

    W pracowni krawieckiej młodzież uczy się szyć zarówno na maszynie, jak i ręcznie. Wymagania dostosowuje się do indywidualnych możliwości ucznia, wprowadzając elementy gobeliniarstwa, tkactwa lub haftu.

    Pracownia krawiecka posiada wydzielone dla każdego ucznia stanowiska do pracy oraz odpowiednią ilość narzędzi. Wyposażona jest w maszyny szwalnicze, przemysłowe i domowe, profesjonalne żelazko parowe, regulowany manekin i inne pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonywanie ćwiczeń.

     

    Biblioteka szkolna

     

    Głównym zadaniem biblioteki szkolnej jest udostępnianie uczniom zbiorów piśmiennych. Rozwijanie  kultury czytelniczej poprzez rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań, potrzeb i osiągnięć, oraz pomoc w doborze odpowiednich lektur. Udzielenie informacji o korzystaniu z katalogów alfabetycznego i rzeczowego. Uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet czytelników.

    Biblioteka funkcjonuje jako:

    1. Medioteka i centrum informacyjne szkoły.

    2. „Zbieracz” różnorodnych źródeł informacji (teczki tematyczne, multimedia, kasety wideo, książki), które stanowią nieodzowną pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

    3. Popularyzator książek poprzez różnego rodzaju wystawki, gazetki i rozmowy.

    4. Doradca w wyszukiwaniu informacji (nie tylko w tradycyjnych źródłach),  Internecie.

    5. Organizator różnych konkursów i spotkań.

     

    Poza obowiązkami strukturowymi w bibliotece prowadzone są zajęcia z biblioterapii (terapia z książką i czasopismem), są to zajęcia grupowe prowadzone w klasach gimnazjalnych. W bibliotece odbywają się również zajęcia rewalidacyjne usprawniające technikę pisania i czytania. Uczniom oferowana jest także pomoc przy odrabianiu prac domowych.

    Dział pedagogiczny to aktualizowane materiały metodyczne, materiały dotyczące szkolnego zestawu programów nauczania, sprawdzianów szkół podstawowych (raporty, procedury, testy itd.). Literatura pedagogiczna jest aktualizowana i uzupełniana na bieżąco.

    Biblioteka wyposażona jest w sprzęt autowizualny i dość bogatą filmotekę popularnonaukową i filmową z której korzystają nauczyciele w miarę potrzeb w gabinecie biblioteki. Znajdują się tu również cztery stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać nasi uczniowie i nauczyciele. Komputer w bibliotece sprzyja wzrostowi zainteresowania uczniów biblioteką dzięki atrakcyjnej formie udostępniania zbiorów i informowania o zasobach biblioteki. Łatwość dostępu do informacji działa aktywizująco na uczniów w ich pracy samokształceniowej.

    Wszyscy uczniowie chodzący do szkoły zapisani są do biblioteki. Korzysta z niej ok. 90% uczniów dzięki współpracy bibliotekarza z polonistami i wychowawcami w grupach wychowawczych. Uczniowie najczęściej wypożyczają lektury szkolne, książki popularnonaukowe i hobbystyczne. Czytelnictwo mimo tendencji spadkowej plasuje się z roku na rok na porównywalnym poziomie.

    W bibliotece prowadzona jest edukacja czytelnicza i multimedialna dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów ośrodka.

    Biblioteka czynna jest codzienni.

    Konkursy organizowane przez bibliotekę na terenie szkoły:

    1. Ortograficzny na etapie klasowym i szkolnym organizowany dla uczniów szkół podstawowych i średnich,

    2. Konkurs pięknego czytania organizowany dla uczniów szkół podstawowych.

    3. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

    4. Konkurs wiedzy  o naszym patronie szkoły Januszu Korczaku – „Tydzień Korczakowski”.

    5. Strzelce Krajeńskie – moje miasto – konkurs fotograficzny dla klas szkoły branżowej.

     

    Konkursy zewnętrzne organizowane przez bibliotekę:

    1. „Moje wspomnienia z wakacji” – zadaniem uczestników było zatrzymanie wakacyjnych wspomnień poprzez narysowanie czy namalowanie ciekawych wydarzeń.
    2. „Świat baśni i bajek” – zadaniem uczestników było opracowanie maski teatralnej.
     

    Świetlica szkolna

     

    Prowadzoną przez szkołę placówką opiekuńczo – wychowawczą jest świetlica szkolna. Jest to miejsce gdzie dzieci mogą odpocząć po zajęciach szkolnych, wykonać prace domowe oraz uczestniczyć w interesujących je zajęciach. W świetlicy przebywają zwłaszcza dzieci dojeżdżające oraz te, które w czasie wolnym od zajęć szkolnych są pozbawione opieki domowej.

    Na początku roku szkolnego wyznacza się zadania, które mają być wykonane świetlicy szkolnej. Jednym z tych zadań jest sporządzenie wykazu uczniów dojeżdżających, korzystających ze świetlicy. Przeprowadzenie pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. Wpajanie uczniom zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wdrażanie do samodzielnej dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny.

    Celem pracy świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Przede wszystkim kształtują jednak umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

    W świetlicy realizowane są następujące zajęcia:

    ·rozwijające umiejętności manualne – wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: malowanie farbami, malowanie na szkle, metodą kolażu, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie,

    ·ćwiczące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem (czytanie opowiadań, baśni, bajek, prasy dla dzieci i młodzieży),

    ·wzbogacające posiadane wiadomości – oglądanie programów i filmów edukacyjnych, czytanie książek, przeprowadzanie rozmów i pogadanek z młodzieżą,

    ·kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy – rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, wykonywanie dekoracji i gazetek okolicznościowych, pomoc w odrabianiu prac domowych,

    ·ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu – współudział w organizacji uroczystości szkolnych np. Jasełka, Mikołajki,

    ·współudział w organizacji konkursów plastycznych, warsztatów plastycznych,

    ·wdrażanie do utrzymywania porządku – w czasie zabawy oraz w czasie spożywania posiłku, porządkowanie świetlicy po posiłku,

    ·relaksujące, wyciszające – słuchanie muzyki, oglądanie filmów, bajek, zajęcia dowolne: układanki, puzzle, gry planszowe.

    Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Na przestrzeganie przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania konfliktów i panowania nad emocjami.

    W roku szkolnym 2011/2012 świetlica została doposażona o komputer z dostępem do Internetu oraz ekran z projektorem na którym mogą być wyświetlane prezentacje multimedialne.

    Świetlica jest czynna codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem rozkładu przyjazdu i odjazdu uczniów.

    Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej uczestniczą w konkursach organizowanych poza szkołą:

    1. Konkurs organizowany przez Bibliotekę Publiczną i Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich pt. „Strzelce Krajeńskie w miniaturze”. Celem konkursu było wykonanie makiety murów obronnych. Nasza uczennica zdobyła I miejsce.

    2. Grupa dzieci ze świetlicy uczestniczyła w IX Wojewódzkim Spotkaniu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

    3. Uczestniczyliśmy w konkursie organizowanym przez Strzelecki Ośrodek Kultury na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

    4. Udział w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wlkp., pod hasłem „ Moje, twoje, nasze prawa – prawo do kultury, wypoczynku, rozrywki”.

    5. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „W zgodzie z naturą się rozwijajmy, o przyszłość ziemi zadbajmy”, w ramach projektu „Lubuskie przyjazne klimatowi.” Organizator: Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Konkurs pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.