• Statut Przedszkola

   •  

         

     

    Statut_Przedszkola.pdf

     

    STATUT

     

    PRZEDSZKOLA    SPECJALNEGO   NR 3

    W STRZELCACH    KRAJEŃSKICH
    DLA    DZIECI    UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO  W  STOPNIU UMIARKOWANYM    LUB    ZNACZNYM,

    Z   NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI   ORAZ   AUTYZMEM
    - SPECJALNY  OŚRODEK   
    SZKOLNO - WYCHOWAWCZY  
    IM.  JANUSZA KORCZAKA  
    W  STRZELCACH  KRAJEŃSKICH

     

     

    Podstawy prawne:

     

    • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz.624, z późn. zm.).

     

     

    Spis treści

    Rozdział I Postanowienia ogólne. 3

    Rozdział II Cele i zadania Przedszkola. 4

    Rozdział III Organy Przedszkola i ich kompetencje. 6

    Rozdział IV Organizacja Przedszkola. 8

    Rozdział V Wychowankowie Przedszkola. 11

    Rozdział VI Pracownicy Przedszkola. 12

    Rozdział VII Rodzice (prawni opiekunowie) 13

    Rozdział X Postanowienia końcowe. 13

     

     

    Rozdział I
    Postanowienia ogólne

     

    §1

    Przedszkole Specjalne Nr 3 w Strzelcach Krajeńskich dla dzieci upośledzonych umysłowo
    w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Kościuszki 28, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką publiczną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     

    §2

    1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
    2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

     

    §3

    Pod względem organizacyjno-prawnym Przedszkole wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Kościuszki 28, zwanego dalej Ośrodkiem.

     

    §4

    Przedszkole posiada nazwę „Przedszkole Specjalne Nr 3 w Strzelcach Krajeńskich dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”.

     

    §5

    1. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki, wchodzącą w skład Ośrodka.

    2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

     

    §6

    1. Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

    2. Na pieczęciach urzędowych może być używana nazwa skrócona: Przedszkole Specjalne
    Nr 3 w Strzelcach Krajeńskich.

    3. W nazwie Przedszkola na tablicach urzędowych oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymacje szkolne, pomija się określenie „Specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

     

    . §7

    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

     

     

    Rozdział II
    Cele i zadania Przedszkola

     

    §8

    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz cele i zadania określone w Statucie Ośrodka, a w szczególności przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci w dostępnym im zakresie.

     

    §9

    1. Przedszkole:

    1. umożliwia dzieciom udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w tym w zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, przygotowujących do samodzielności oraz udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych,
    2. udziela pomocy rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju,
    3. prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym.

    2. Przedszkole zapewnia:

    1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
    2. odpowiednie warunki do nauki i zabawy, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
    3. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
    4. wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka dokonywaną nie rzadziej niż raz w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego, określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi,
    5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
    6. przygotowanie do samodzielności.

    3. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

    1. zintegrowaną działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników,
    2. współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym i organizacjami społeczno-kulturalnymi w celu zapewnienia dzieciom udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
    3. współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
    4. współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi,
    5. współdziałanie z placówkami służby zdrowia,
    6. współdziałanie z administracją oświatową.

    4. Zadaniami Przedszkola są:

    1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
    2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
    3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
    4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
    5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
    6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
    7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
    8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
    9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
    10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które ważne są w edukacji szkolnej,
    11. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
    12. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych (wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku),
    13. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
    14. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
    15. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
    16. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
    17. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
    18. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
    19. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
    20. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

    5. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w celu:

    1. wspomagania rozwoju dziecka,
    2. rozwijania psychofizycznej sprawności dziecka,
    3. wspomagania samodzielności społecznej,
    4. rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu, sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,
    5. usprawnianie funkcjonowania dziecka oraz jego kondycji fizycznej.

    6. Zajęcia rewalidacyjne są ustalana na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozy logopedycznej, diagnozy ortopedycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej.

    7. Kwalifikacji dzieci na poszczególne rodzaje zajęć rewalidacyjnych dokonuje zespół nauczycieli, prowadzących te zajęcia.

     

    §10

    1. Przedszkole zapewnia opiekę i pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim dzieciom, a w szczególności tym, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

    2. Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek psychologa, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy lub rodziców.

    3. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Statut Ośrodka

     

     

     

    Rozdział III
    Organy Przedszkola i ich kompetencje

     

    §11

    1. Organami Przedszkola są:

    1. dyrektor Ośrodka,
    2. Rada Pedagogiczna,
    3. Rada Rodziców.

    2. Przedszkole pod względem organizacyjno-prawnym wchodzi w skład Ośrodka, wobec czego nie tworzy się dla niego odrębnych organów. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Ośrodka są jednocześnie organami Przedszkola.

    3. Zasady współdziałania organów Ośrodka oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Ośrodka.

     

    §12

    1. Dyrektor Ośrodka kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.

    2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

    1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
    2. organizowanie całości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
    3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
    4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do Przedszkola,
    5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
    6. dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
    7. zatrudniania i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
    8. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
    9. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
     oraz organizacji związkowych,
    10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

     

    §13

    1. Dyrektor Ośrodka ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

    2. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor Ośrodka zawiadamia kuratora oświaty
    oraz organ prowadzący.

     

    §14

    W wykonywaniu swych zadań dyrektor Ośrodka współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

     

    §15

    1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.

    2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

     

    §16

    1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

    1. zatwierdzanie planu pracy Przedszkola,
    2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji dzieci,
    3. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    4. opracowywanie i uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

    2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

    1. roczną organizację pracy Przedszkola, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
    2. projekt planu finansowego - w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych Przedszkola, poprawy warunków pracy dzieci i nauczycieli,
    3. wnioski dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
    4. propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

    3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz uchwala zmiany Statutu Przedszkola.

    4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora Ośrodka wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku.

    5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Ośrodka lub innego stanowiska kierowniczego.

    6. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

     

    §17

    1. Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców (prawnych opiekunów), wspiera działalność statutową Przedszkola.

    2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

    1. występowanie do dyrektora Ośrodka i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi Przedszkola,
    2. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców (prawnych opiekunów)
     dla Przedszkola,
    3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów), prowadzenie działalności celem pozyskania  środków finansowych z innych  źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby Ośrodka,
    4. środki, o których mowa w punkcie 3 są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców,
    1. opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki Przedszkola.

    3. Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców (prawnych opiekunów).

     

     

    Rozdział IV
    Organizacja Przedszkola

     

    §18

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

    2. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności:

    1. liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
    2. liczbę godzin zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
    3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
    4. czas pracy poszczególnych oddziałów.

    3. Arkusz, o którym mowa w ust. 1 i 2, dyrektor Ośrodka przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

     

    §19

    Dyrektor Ośrodka, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     

     

    §20

    1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.

    2. Przedszkole jest przedszkolem specjalnym, sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w §1, w wieku od 3 do 6 lat.

    3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Ośrodka może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

    4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

    5. Dla celów statutowych Przedszkole korzysta z bazy Ośrodka.

    6. Liczba dzieci w oddziale wynosi:

    1. od 6 do 10,
    2. w oddziałach, w których są dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczba dzieci może wynosić od 2 do 4.

    5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 6.

     

    §21

    1. Dyrektor Ośrodka powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

    2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

    3. Rodzice (prawni opiekunowie) każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zmianę wychowawcy.

    4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 składany jest na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz musi być podpisany przez 2/3 rodziców (prawnych opiekunów) dzieci danego oddziału.

    5. Dyrektor Ośrodka, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.  3 i 4 jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

     

    §22

    1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych oraz indywidualne programy edukacyjne i indywidualne programy rewalidacyjne.

    2. W Przedszkolu organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

    3. Dyrektor Ośrodka przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla poszczególnych grup rozwojowych.

    4. O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia rewalidacyjne decyduje zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

     

     

    §23

    1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

    2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

    1. około 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat,
    2. około 30 minut dla dzieci w wieku 5-6 lat.

    3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

    4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, o którym mowa w ust. 3 nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

     

    5. Dzienny czas pracy Przedszkola, ustalony jest na 5 godzin dziennie, od godziny 8:00 do godziny 13:00. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony został przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Ośrodka i Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci.

    6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Ośrodka i Rady Pedagogicznej.

     

    §24

    1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola:

    1. przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę,
    2. w przypadku dzieci przebywających w grupach wychowawczych Ośrodka
     przez wychowawcę grupy wychowawczej.

    2. Obowiązkiem osób, o których mowa w ust. 1 jest:

    1. zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa,
    2. punktualne odbieranie dziecka z Przedszkola.

     

    §25

    Od rodziców (opiekunów prawnych) pobierane są opłaty pokrywające koszty wyżywienia dzieci. Pozostałe koszty pobytu dzieci w Przedszkolu refundowane są przez organ prowadzący.

     

    §26

    1. Nauczyciel i wychowawca prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz wycieczek.

    2. Nauczyciel i wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz rewalidacyjnych ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem ich godności osobistej.

    3. Formy realizowania zadań przez nauczyciela-wychowawcę dostosowuje się do wieku dzieci, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych Przedszkola.

    4. Nauczyciel i wychowawca w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, w szczególności udzielając rodzicom (prawnym opiekunom) informacji dotyczących realizowanych zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego, programu profilaktyki, jak również informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

    5. Zadania, o którym mowa w ust. 4, nauczyciel realizuje w szczególności w ramach spotkań z rodzicami, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

     

    §27

    Dzieci uczęszczające do Przedszkola mogą korzystać z funkcjonujących w Ośrodku grup wychowawczych - szczegółową organizację grup wychowawczych określa Statut Ośrodka oraz regulamin stanowiący załącznik do tego statutu.

     

    §28

    1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na terenie Ośrodka pełnione są dyżury nauczycielskie.

    2. Podczas zajęć poza terenem Ośrodka i na czas trwania wycieczek, nauczyciele
    - organizatorzy korzystają, w miarę potrzeb z pomocy rodziców (prawnych opiekunów).

    3. Zapis ust. 2 nie zmienia zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

    4. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz rewalidacyjnych odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

     

     

     

    Rozdział V
    Wychowankowie Przedszkola

     

    §29

    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, o których mowa w §1, zakwalifikowane
    do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną i skierowania wydanego przez organ prowadzący lub organ samorządu terytorialnego właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Przedszkole, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

     

    §30

    Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:

    1. na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
    2. w wyniku postanowienia właściwego sądu.

     

     

     

    §31

    Dziecko przyjęte do Przedszkola ma prawo w szczególności do:

    1. warunków zapewniających mu bezpieczeństwo,
    2. ochrony przed przemocą,
    3. poszanowania jego godności osobistej,
    4. życzliwego i podmiotowego traktowania,
    5. pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej,
    6. korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych,
    7. uczestniczenia w organizowanych przez Przedszkole i Ośrodek uroczystościach, zabawach, zawodach, wycieczkach, rajdach.

     

    §32

    Dziecko przyjęte do przedszkola ma obowiązek:

    1. systematycznego uczęszczania do Przedszkola oraz właściwego zachowania podczas pobytu w Przedszkolu,
    2. godnego reprezentowania Przedszkola na zewnątrz,
    3. odnoszenia się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich koleżanek i kolegów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Przedszkola,
    4. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
    5. troszczenia się o sprzęty i wyposażenie Przedszkola.

     

    §33

    1. Za wzorową i przykładną postawę dziecko może otrzymać następujące wyróżnienia:

    1. pochwałę na forum oddziału,
    2. pochwałę na forum Ośrodka,
    3. list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów), 
    4. nagrodę rzeczową.

    2. O przyznanych dziecku nagrodach lub zastosowanych  wobec niego karach, wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

     

     

     

    Rozdział VI
    Pracownicy Przedszkola

     

    §34

    1. W Przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela.

    2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

     

    §35

    1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Ośrodka, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

    2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor Ośrodka.

     

     

    Rozdział VII
    Rodzice (prawni opiekunowie)

     

    §36

    Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

    1) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne,

    2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć edukacyjnych.

     

    §37

    1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania dzieci, konieczna jest współpraca rodziców (prawnych opiekunów) z organami Ośrodka, w ramach, której mają oni prawo do: 

    1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami,

    2) porad pedagoga szkolnego i psychologa,

    3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

    4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Ośrodka,

    5) wyrażania opinii dotyczących pracy Ośrodka i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi Ośrodka oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów,

    2. Do obowiązków rodziców należy:

    1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

    2) systematyczny kontakt z wychowawcą oddziału,

    3) udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej zespołowi klasowemu.

     

     

    Rozdział X
    Postanowienia końcowe

     

    §38

    1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Przedszkola: pracowników, dzieci, rodziców i nauczycieli.

    2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują odpowiednie postanowienia Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.