• Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka

    • Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
     im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich

      

     W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Specjalnym nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich realizowany jest projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”, którego wnioskodawcą jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

     Wniosek o dofinansowanie został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb przedszkola. Diagnoza pokazała dwa bardzo istotne obszary, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu projektu.

     Podstawą działalności przedszkola jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych możliwości rozwoju. W przypadku przedszkola działającego przy SOSW jest to szczególnie ważne, ponieważ uczęszczają do niego dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone). Ten aspekt jest również najistotniejszą częścią realizowanego projektu. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie 432 godziny dodatkowych, specjalistycznych zajęć dla dzieci, które mają na celu wszechstronne wspomaganie ich rozwoju. Realizacja zajęć rozpoczęła się w grudniu 2019 roku.

     W projekcie realizowane są:

     1. Zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne. Stymulacja polisensoryczna sprzyja efektywnemu usprawnianiu zaburzonych funkcji i pobudza ciekawość poznawczą. Odpowiednio dobrane metody pracy pozwalają na zmniejszenie problemów dziecka dotyczących przyswajania wiedzy, umiejętności, uaktywniają dziecko w zakresie funkcjonowania społecznego.

     2. Zajęcia z elementami metody behawioralnej dla dzieci autystycznych. Specjalistyczne zajęcia, których celem jest rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. W przypadku dzieci z autyzmem (czyli większości dzieci w przedszkolu) zajęcia te pozwalają na poprawienie ich funkcjonowania w codziennych sytuacjach, z jakimi spotykają się w swoim środowisku.

     3. Zajęcia rozwijające mowę i myślenie. Zajęcia skupiające się głównie na pomocy logopedycznej: stymulowaniu prawidłowego rozwoju mowy, korygowaniu wad wymowy, utrwalaniu prawidłowych wzorców. Mają one również na celu rozwijanie intelektualnych możliwości dzieci poprzez zabawę i naukę w zakresie rozumienia pojęć, poznawania otaczającego dzieci świata czy podstawowych umiejętności matematycznych.

     4. Zajęcia integracji sensorycznej. Ich celem jest doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci, rozwoju koordynacji ruchów ciała, wyczucia ruchu, utrzymywania stabilnej postawy ciała. Zajęcia mają pozwolić na stworzenie u dzieci bazy dla prawidłowego kształtowania percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

     5. Rehabilitacja dzieci w wielu przedszkolnym. Zajęcia mające ogromne znaczenie dla późniejszego rozwoju i kształtowania prawidłowej postawy ciała u dzieci. Główne cele zajęć to likwidacja istniejących zaburzeń statyki ciała, zapobieganie powstawaniu wad postawy, wyrównywanie deficytów ruchu. Wszystko to ma doprowadzić sprawność dziecka do stanu uznawanego za prawidłowy.

     6. Wychowanie przez sztukę – arteterapia. Jest to forma terapii, w której stosuje się między innymi rysowanie, malowanie (zarówno pędzlami jak i palcami, stopami), lepienie gliny, rzeźbienie, wycinanki, układanki, zajęcia muzyczne, elementy tańca i wiele innych. Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, rozwijając również ich wrażliwość i ekspresję.

     Wszystkie zajęcia realizowane w projekcie, prowadzone są przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie, wysokie kwalifikacje oraz – co bardzo ważne – wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Należy podkreślić, że zajęcia prowadzone są indywidualnie dla każdego dziecka. Wyjątek stanowi integracja sensoryczna (grupy 2-osobowe) i arteterapia (grupa 6-osobowa). Ważne jest również, że program zajęć przygotowywany jest dla każdego dziecka w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę jego możliwości i potrzeb.

     Dobór zajęć, ich indywidualizacja oraz kadra złożona ze specjalistów w poszczególnych dziedzinach powoduje, że możliwości wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych znacząco się zwiększyły.

     Drugim obszarem wymagającym wsparcia było wyposażenie przedszkola, w szczególności wyposażenie w pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Po kilku latach funkcjonowania przedszkola, zarówno wyposażenie jak i pomoce znajdowały się już w stanie, który wskazywał na ich znaczne wyeksploatowanie i konieczność wymiany. Realizacja projektu pozwoliła na zakup wielu, niezbędnych w codziennej pracy przedszkola oraz przy realizacji zaplanowanych zajęć, pomocy dydaktycznych. Więcej szczegółów podamy w najbliższym czasie.

     Potwierdzenie tego, że projekt wspierający pracę przedszkola był projektem bardzo potrzebnym, pojawiło się bardzo szybko, bo już w czasie spotkań rekrutacyjnych z rodzicami dzieci. Po zapoznaniu się z założeniami projektu, rodzice bez wahania wyrażali chęć, by ich dzieci zostały objęte planowanymi zajęciami. Wyrażając zadowolenie z możliwości dodatkowego wsparcia dzieci, już na etapie rekrutacji zadawali pytanie, czy po zakończeniu zajęć, w przyszłym roku szkolnym, będzie realizowana kolejna edycja.