• Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • W środę 1 września 2021 o godzinie 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny. Nadal z zachowaniem sanitarnych obostrzeń, ale - i to najważniejsze - stacjonarnie. Mamy nadzieję, że ten rok będzie inny niż poprzedni i będziemy mogli uczyć się i pracować w szkolnych salach. 

      W sekcji "Rodzice i uczniowie" w zakładce "Plan lekcji" znajdziecie już aktualny plan lekcji dla wszystkich klas.

    • Nauczanie zdalne przedłużone
     • Nauczanie zdalne przedłużone

     • Informujemy, że nauczanie zdalne w SOSW w Strzelcach Krajeńskich zostało przedłużone na okres od 19 do 25 kwietnia 2021. 

      Do stacjonarnej formy nauczania wracamy od poniedziałku 26 kwietnia 2021 roku.

    • Przedłużenie nauczania zdalnego
     • Przedłużenie nauczania zdalnego

     • W związku z przedłużeniem obowiązujących ograniczeń, nauka w SOSW w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 roku będzie prowadzona nadal w trybie zdalnym. Dotyczy to wszystkich klas we wszystkich typach szkół. 

    • Zmiany w organizacji nauczania w SOSW
     • Zmiany w organizacji nauczania w SOSW

     • Drodzy uczniowie i rodzice!

      Informujemy, że w związku z wprowadzonymi na terenie całego kraju ograniczeniami związanymi z rozwojem pandemii, wprowadzone zostają zmiany organizacji nauczania w naszym Ośrodku.

      Od poniedziałku 22 marca 2021 roku do piątku 9 kwietnia 2021 roku zajęcia edukacyjne prowadzone będą w trybie zdalnym. 

      Tryb pracy zdalnej wprowadzony jest dla:

      - wszystkich klas szkoły podstawowej - klasy od pierwszej do ósmej,

      - wszystkich klas szkoły branżowej - klasy od pierwszej do trzeciej, tryb zdalny dotyczy również zajęć praktycznych,

      - wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy - klasy od pierwszej do trzeciej,

      Przedszkole w okresie 22 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku będzie pracować w trybie stacjonarnym i będzie zapewniać opiekę dzieciom tak, jak do tej pory.

     • Organizacja pracy Ośrodka

     • Informujemy, że we wszystkich typach szkół w Ośrodku w okresie od 30 listopada do 22 grudnia 2020 roku nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym.

      Ferie zimowe rozpoczynają się tuż po przerwie świątecznej i trwają od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 roku.

      Mamy nadzieję, że od 18 stycznia 2021 roku będziemy mogli wrócić do pracy w trybie stacjonarnym.

     • Nauka zdalna

     • Informujemy, że wszystkie klasy szkoły podstawowej, szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy w Ośrodku w okresie od 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku będą miały zajęcia w formie zdalnej.

      Świetlica w Ośrodku będzie dostępna w godzinach od 8:00 do 15:00.

      O wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia zajęć w Ośrodku będziemy informować na bieżąco.

     • Zajęcia w okresie 2-8 listopada 2020

     • Informujemy, że zajęcia w Ośrodku w okresie 2-8 listopada 2020 roku odbywają się w następujący sposób:

       

      1. Przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej oraz wychowankowie pozostający w grupach wychowawczych mają zajęcia stacjonarne w szkole, zgodnie z planem lekcji.

      2. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej, klasy szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy mają zajęcia w trybie zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi i na zasadach takich, jak w okresie wiosennym.

      3. Zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w trybie stacjonarnym zgodnie z planem lekcji.

      4. Posiłki dla uczniów korzystających z wyżywienia oraz wychowanków, którzy pozostają w grupach wychowawczych wydawane będą na stołówce zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

       

      Informacje co do sposobu pracy Ośrodka w kolejnych okresach będą podawane na bieżąco.

     • Zajęcia w Ośrodku od 26 października 2020 - stacjonarnie.

     • Informujemy, że zajęcia w naszym Ośrodku dla wszystkich klas szkoły podstawowej, szkoły branżowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz przedszkola w tygodniu od 26 października 2020 roku do 30 października 2020 roku będą odbywać się tak, jak do tej pory, czyli stacjonarnie w szkole.

      Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w terminie późniejszym będą podejmowane na bieżąco.

     • Zaproszenie

     • UWAGA!!!
      Msza Święta odbędzie się w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Chrobrego 15

     • KONSULTACJE dla uczniów

     • W najbliższym czasie, zgodnie z informacjami podanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, w Ośrodku prowadzone będą konsultacje dla uczniów.

      Od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. prowadzone będą konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

      Konsultacje będą odbywać się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 800 do 1100.

      Od 1 czerwca 2020r. do 7 czerwca 2020r. prowadzone będą konsultacje dla uczniów wszystkich klas ze wszystkich przedmiotów.

      Konsultacje będą odbywać się w godzinach od 800 do 1100.

      Ważne informacje. 

      1. Konsultacje prowadzone będą dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy.
      2. Chęć skorzystania z konsultacji musi być wcześniej zgłoszona telefonicznie do sekretariatu Ośrodka (tel. 95 763 11 05) przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
      3. Zgłaszając chęć udziału w konsultacjach należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i typ szkoły, miejsce zamieszkania ucznia oraz informację jakiego przedmiotu mają dotyczyć konsultacje.

      Wymiar godzin konsultacji oraz ich termin będzie ustalany na podstawie zgłoszeń oraz dostosowany do potrzeb ucznia.

      Wytyczne epidemiczne dyrektora SOSW.

      Konsultacje dla uczniów odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.:

      • konsultacje odbywać się będą z jednym nauczycielem,
      • przestrzeń dla ucznia i opiekuna nie może być mniejsza niż 4 m2 na każdego uczestnika zajęć,
      • z sali zajęć zostaną usunięte pluszowe zabawki, wykładziny oraz wszystkie przedmioty, których nie można uprać lub dezynfekować,
      • wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne zostanie ograniczone do minimum,
      • uczniowie będą pracowali na zdezynfekowanych zestawach poocy dydaktycznych tak, aby każdy uczeń korzystał w danym dniu z innych pomocy dydaktycznych,
      • sala zajęć będzie wietrzona,
      • uczniowie nie będą mieli możliwości kontaktu między sobą,
      • nauczyciele, osoby wspierające nauczycieli będą zachowywali dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5 m,
      • rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
      • rodzice i opiekunowie prawni mogą wchodzić jedynie do przedsionka Ośrodka, gdzie dziecko zostanie odebrane przez nauczyciela,
      • rodzic w trakcie odbywania konsultacji nie ma możliwości przebywania na terenie Ośrodka,
      • na konsultacje w Ośrodku może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (przypadki przyprowadzania dzieci chorych będą zgłaszane do instytucji opieki jako przejaw zaniedbania),
      • dziecku przed wejściem na zajęcia, w obecności rodzica, zostanie zmierzona temperatura,
      • dzieci do Ośrodka muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
      • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Ośrodka,
      • o nieobecności zgłoszonego na konsultacje dziecka rodzic lub opiekun prawny informuje telefonicznie szkołę,
      • uczeń przez wejściem na korytarz szkolny ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa,
      • nauczyciel w trakcie zajęć ma możliwość korzystania ze środków ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbica,
      • każdorazowo po konsultacjach z uczniami sala zajęć zostanie wywietrzona, a ławki i pomoce dydaktyczne zdezyfekowane,
      • w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć, niezwłocznie będą podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby oraz innych osób przebywająch w placówce. Następnie rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu zostanie zawiadomiona o zaistniałej sytuacji oraz poinformowana zostanie powiatowa/wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania, zgodnie z procedurą ogólną.
      • pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr. 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
      • w przyapdku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, nauczyciel będzie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim przypadku wstrzymane zostanie przyjmowanie dzieci oraz powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a nauczyciel powinien stosować się ściśle do otrzymywanych instrukcji i poleceń,
      • pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie go od innych osób,
      • w opisanym wyżej przypadku zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Miejsca pobytu pracownika zostaną zdezynfekowanie zgodnie z procedurami stacji sanitarno-epidemioloticznej.

      Więcej informacji dla nauczycieli dostępne po zalogowaniu w sekcji "Nowe informacje".

     • Przedłużone zawieszenie zajęć, egzaminy

     • Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Edukacji Narodowej, zawieszenie funkcjonowania szkół w formie stacjonarnej zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku. W związku z tym przedłużamy również obecną, zdalną formę nauczania. Zapraszamy do dalszego korzystania z materiałów publikowanych przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły.

      Minister Edukacji Narodowej przedstawił również planowane terminy egzaminów.

      Egzamin dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej planowany jest na 16-18 czerwca 2020r.

      Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkoły branżowej odbędą się w okresie od 22 czerwca do 9 lipca 2020 roku.

      Więcej informacji na stronach:

     • Kontynuacja nauczania zdalnego

     • W związku z decyzją o przedłużeniu okresu zawieszenia działalności stacjonarnej w szkołach, przedłużony został okres kształcenia na odległość. Ta forma nauczania będzie trwała do 26 kwietnia 2020r. 

     • Zawieszenie zajęć przedłużone

     • Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że szkoły i przedszkola będą zamknięte do 26 kwietnia 2020r. Oznacza to, że na razie nie spotkamy się na lekcjach w Ośrodku. Zachęcamy wszystkich do pozostania w domach. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, zmieni sią na tyle, że po 26 kwietnia będziemy mogli wrócić do klasycznej formy pracy i nauki.

     • Dyżury pedagoga szkolnego

     • DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

      kontakt telefoniczny pod numerem

      95 763 11 05

      codziennie od poniedziałku do piątku

      w godzinach 900 - 1200

      Dordzy Uczniowie i Rodzice.

      Od 25 marca 2020 roku rozpoczęliśmy okres, w którym nauczanie będzie odbywać się w sposób zdalny, przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji, w szczególności poprzez naszą stronę internetową. 

      Dodatkowo informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć w Ośrodku, pedagog szkolny będzie pełnił dyżury telefoniczne i będzie dostępny dla uczniów i rodziców, służąc pomocą i radą.

     • Nauczanie zdalne w Ośrodku

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice.

      W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach, w trosce o dobro i rozwój Was, czyli naszych uczniów, rozpoczynamy prowadzenie tak zwanego zdalnego nauczania.

      Nauczanie na odległość (zdalne nauczanie) będziemy prowadzić w oparciu o stronę internetową szkoły (soswstrzelce.edupage.org). Szczegółowe informacje oraz instrukcja dla uczniów, w jaki sposób będą mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i realizować zamieszczone zadania, zostały wysłane do wszystkich pocztą.

      Sytuacja jest wyjątkowa. Do tego, abyśmy wszyscy - uczniowie, rodzice i nauczyciele - osiągnęli wspólny sukces, potrzebne jest, abyśmy wszyscy wykazali się zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

      Dlatego prosimy, abyście zapoznali się z przesłaną instrukcją oraz sumiennie i systematycznie pracowali z materiałami zamieszczanymi przez nauczycieli. Zaplanujcie swój rozkład dnia w taki sposób, aby znalazł się w nim czas zarówno na naukę, jak i na odpoczynek i inne, codzienne obowiązki. Ponieważ w obecnym czasie głównym sposobem kontaktu z nauczycielami będzie komputer, pamiętajcie, aby zaplanować czas nauki w taki sposób, żeby nie spędzać przed monitorem zbyt wielu godzin.

      Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny okres w taki sposób, abyśmy po powrocie do szkoły spotkali się bogatsi w nową wiedzę, nowe umiejętności i dowe doświadczenia.

     • Zawieszenie zajęć przedłużone

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice.

      Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, podjął decyzję, że zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zostanie przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 roku (czyli do Świąt Wielkanocnych).

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     • W dniu dzisiejszym (13 marca 2020r.) Starosta Strzelecko-Drezdenecki wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.

      W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 16 do 25 marca 2020 roku w Ośrodku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

      Jednocześnie informujemy, że w szczególnych przypadkach, w których rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą mieli możliwości zapewnienia im opieki, Ośrodek będzie organizował zajęcia opiekuńcze. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji telefonicznie do sekretariatu Ośrodka (tel. 95 763 11 05)

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

     • Informujemy, że zgodnie z decyzją dotyczącą zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych,

      ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU nr 3

      w SOSW w Strzelcach Krajeńskich

      ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

      od poniedziałku 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku.

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

     • Ważne informacje dotyczące decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych znajdziecie Pańśtwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy informacje najważniejsze dla naszych uczniów i wychowanków.

      Dlaczego w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

      Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

      Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

      Na podstawie tzw. specustawy - specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

       

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      Więcej na stronie https://www.zus.pl/

      Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

      • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
      • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

       

      Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

      Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

       

      Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

      Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

      Przykład:

      Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. 

       

      Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

      Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

      Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

       

      Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

       

      Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

       

      Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

      Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

      Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

       

      Kto finansuje zasiłek?

      Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS. 

       

      Infolinia ZUS – jaki numer?

      Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

      • „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
      • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tymz powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

      Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze są także zamknięte?

       Nie. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły się uczyć i odbywać zajęcia.

      Są to:

      - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
      - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
      - młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
      - przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

       

       Ważne! Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy zawsze od rodziców.

       

      Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji.

      Jeśli rodzice zdecydują się pozostać w domu ze swoimi dziećmi, przysługuje im zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci do 8. roku życia.

      Pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem.

       

     • Koronawirus - ważne informacje

     • W trosce o zdrowie naszych uczniów i wychowanków, proponujemy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat koronawirusa. Pamiętajmy, że najważniejszą sprawą jest zapobieganie zarażeniu przez stosowanie kilku prostych zasad: 

      * myjemy często ręce używając mydła,

      * unikamy dotykania rękami oczu, nosa i ust,

      * gdy kaszlemy lub kichami - zasłaniamy usta i nos,

      * ograniczamy kontakt z osobami chorymi.

       

      Do pobrania również plakaty informacyjne (z tego jeden przygotowany specjalnie dla młodszych dzieci) w formacie pdf.

      KV_plakat_A3_DRUK.pdf

      plakat_KV_DLA_DZIECI.pdf